SAKSIT CHEN

กิจกรรมต่างๆ

ACTIVITY

กิจกรรมต่างๆ

แม่โจ้ Canabis รุ่น1

” สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ “

วัดโพธิ์ บ้านโขด ชลบุรี

สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี

ทริปพักผ่อนกับครอบครัว

ทริปดำน้ำดูปะการัง

โคกหนองนาโมเดล จ.ปทุมธานี

MRSAKSIT.COM